Algemene voorwaarden

Privacyverklaring HCN

 

HCN gevestigd aan Barneveldseweg 7 te Otterlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We streven ernaar deze te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verklaring geldt voor elke websitebezoeker van HCN.

HCN heeft Mevr. A. Winkelman aangesteld als functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via contact@haptocentrum.com

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

HCN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Communicatie over nascholingen/coaching en/of uitnodigingen

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Het afhandelen van jouw betaling

– HCN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of voor het tot stand

komen van een overeenkomst.

 

Daarnaast verzamelt en verwerkt HCN gegevens voor feedback, gegevens t.b.v. certificering en of een scholing positief is afgerond.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer je contact met ons opneemt, via correspondentie over gewenste dienstverlening, per telefoon en via onze website. Dit zijn gegevens m.b.t. aanmelding voor een training of coaching, intervisie/supervisie, een informatie-aanvraag, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als je op een andere manier contact met ons opneemt. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meerdere websitebezoeken worden permanent bewaard, echter wel anoniem.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer

e-mailadres, bankrekeningnummer, opleiding, beroepsvereniging, gegevens m.b.t. gezondheid. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via de website, in correspondentie of telefonisch.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

HCN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HCN) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HCN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of wanneer je om een nietigverklaring vraagt. Voor de financiële administratie worden je gegevens 7 jaar bewaard.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Delen van persoonsgegevens met derden

HCN verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

HCN maakt gebruik van een derde partij voor haar: internetomgeving, financiële administratie en nieuwsbrieven/uitnodigingen.

Binnen de EU

HCN verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HCN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Wij kijken niet naar individueel websitegebruik maar naar geheel, dit gebeurt anoniem. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De meest gebruikte browsers bieden je deze mogelijkheid.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te corrigeren en/of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@haptocentrum.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. HCN zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Contactformulier en nieuwsbrief

HCN verspreidt een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten en/of diensten. Je e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HCN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Maatregelen die wij genomen hebben:

  • Alle personen die werken namens HCN hebben een geheimhoudingsverklaring getekend
  • Met derde partijen (bijvoorbeeld de accountant, de website beheerder e.d.) hebben we een verwerkers overeenkomst die jouw privacy waarborgt
  • Het hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
  • Pseudonimiseren en zorgen voor encryptie als daar aanleiding toe is
  • Het maken van back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  • Regelmatig testen en evalueren van onze maatregelen.

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of je hebt een vraag, neem dan contact op via contact@haptocentrum.com

Disclaimer

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring en/of inhoud van de website op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.